Croileagan Bhreascleit offers you and your child a happy, stimulating and secure environment in which, through the medium of Gaelic, playing and learning is fun.
Our aims are those of CNSA: 
~  To promote Gaelic through play
~  To develop children's confidence
We meet in the Breasclete Community Hall beside the Breasclete School:
Monday to    9.30 - 12.30    (3 - 5 years)
Wednesday
Thursday      9.30 - 12.30    (0 - 5 years)


Ionnsachadh, fealla-dhŕ, cluiche-uile tro meadhan na Gŕidhlig.
Tha na h-amasan againn a-rčir amasan
Comhairle nan Sgoiltean Ŕraich

·Gus Gŕidhlig a bhrosnachadh tro cluiche
·Gus misneachd na cloinne a thogai
l
Cŕit' a bheil sinn?
Talla Choimhearsnachd Bhrčascleit
(Ri taobh Sgoil Bhrčascleit)

AMANNAN COINNEACHAIDH:

Diluain            9.30-12.30        3-5 years
Dimŕirt           9.30-12.30        3-5 years
Diciadain         9.30-12.30        3-5 years
Diardaoin         9.30-12.30        0-5 years
 
Tha Crňileagan Bhrčascleit ag obair ann an co-bhann ri Comhairle nan Eilean Siar airson a thoirt do chloinn foghlam eadar 3 agus 5 bliadhna.
CUAIRTEAN TRON  A' BHLIADHNA
ACTIVITIES THROUGH THE YEAR
How to make Scones
(or how to make a mess!)
First put the mixture in a bowl
Second, put the mixture
on the table
Next, flatten the mix into a circle
(make a good mess!)


DO NOT use your face
to flatten the mix
Then, cut your scones into smaller shapes
Finally, place scones onto a baking sheet - nice and tidy!
Oidhche Banais